Via de website kunnen de preken worden teruggeluisterd. We zijn blij dat het team verder is uitgebreid, maar we kkunnen nog steeds hulp gebruiken

Wil je helpen met de preken op de website plaatsen? Neem contact op met Maurice of Nico.

De afgelopen periode is hard gewerkt aan een nieuwe website. Geprobeerd is om een "look and feel" te maken die van deze tijd is en de inhoud op te nemen die gevraagd wordt.

Op dit moment is zeker nog niet alles compleet: eigenlijk is het nu alleen het raamwerk en zal de komende tijd hard worden gewerkt aan een tweetal zaken: het overnemen van het prekenarchief en het vullen van de agenda. Op die manier moet de website belangrijke items weergeven: wie is de Driehoek, wat staat er de  komende tijd op de agenda (activiteiten en diensten) en beschikbaar stellen van preken van de zondagdiensten.

Als Evangelische Gemeente De Driehoek geloven wij

 • dat de hele Bijbel, vanaf Genesis tot en met Openbaring, het onfeilbare Woord van God is en wij aanvaarden haar als de enige regel voor haar geloof en wandel.
 • dat God de Schepper is van alle dingen en dat alles haar bestaan heeft in Hem.
 • in Jezus Christus als de beloofde Verlosser, de Zoon van God.
 • in het plaatsvervangend lijden en sterven van Christus, Zijn opstanding en Hemelvaart en Zijn zitten ter rechter hand Gods, met alle macht bekleed in hemel en op aarde.
 • in de persoon van de Heilige Geest, die met de Vader en de Zoon, een drie-enig God, leeft en regeert tot in eeuwigheid.
 • in de noodzakelijkheid van bekering en wedergeboorte van de zondige mens.
 • dat de mens bij zijn bekering verzegeld wordt met de Heilige Geest.
 • in de opname van de Gemeente van Jezus Christus, op het moment dat Hij wederkomt, zowel van alle reeds gestorven gelovigen, alsmede die op aarde leven.
 • in de opstanding van alle doden, óf tot het eeuwig leven, óf tot het eeuwig oordeel.
 • dat de mens zich uitsluitend met God kan verzoenen door het gelovig aanvaarden van Jezus Christus als zijn of haar persoonlijke Heiland en Verlosser; dan ontvangt de gelovige het eeuwige leven.
 • dat allen, die in Jezus Christus geloven, in Hem gedoopt zijn en daardoor leden van de Gemeente zijn, die Zijn lichaam is en waarvan Hij Heer en Hoofd is, vormt "de Driehoek" een onderdeel van Zijn wereldwijde gemeente.
 • dat de gelovige is geroepen tot heiliging. Dit betekent dat elke gelovige zich moet afzonderen van de dingen die niet uit God zijn, maar zich door Woord en Geest laten vormen naar het beeld van Jezus Christus.
 • dat de roep tot bekering en tot geloof in Jezus Christus uitgaat tot alle mensen, daar God wil dat alle mensen behouden worden.
  In deze belangrijke geloofszaken hebben we eenheid. In minder belangrijke geloofszaken hebben we vrijheid, maar in alle geloofszaken tonen we respect en liefde naar elkaar.

Gedreven door Gods liefde, willen wij een levende gemeenschap zijn van mensen die groeien in hun persoonlijke relatie met Hem. Wij geloven dat ieder lid gaven heeft gekregen om de gemeente van God te dienen en wij verlangen ernaar anderen bekend te maken met het evangelie.

Deze visie geven wij vorm met vijf doelen die God in Zijn Woord heeft gegeven:

 1. Aanbidding: Christus aanbidden. Alles in ons leven en in de gemeente behoort gericht te zijn op de eer van God. Dit doel doordrenkt de volgende vier doelen.
 2. Gemeenschap: Christus kennen. Deel zijn van de gemeente van Jezus Christus.
 3. Discipelschap: Christus volgen. Een toegewijde volgeling van Jezus worden.
 4. Bediening: Christus dienen. De gaven en talenten die God gegeven heeft ontdekken en ontplooien om God en de gemeente te dienen.
 5. Missie: Christus bekend maken. Getuigen van God, dichtbij en ver weg.

Al deze doelen staan niet op zichzelf: ze hebben een relatie met elkaar, die het beste is uit te drukken in onderstaand logo:

Rond 1973 ontstond er in huis bij de familie Verboom in Rotterdam een groep van zo’n vijftien mensen die het verlangen hadden om samen de bijbel te lezen en samen te zoeken naar Gods wil voor hun leven. Na verloop van tijd ontstond er contact tussen deze ‘huisgemeente’ en een jongerengroep genaamd ‘De Vink’. Deze groep was ontstaan rond Dirk-Jan Bijker en een aantal vrienden. Op de avonden van deze groep kwamen veel jongeren, die meegenomen werden door de regelmatige bezoekers. Veel jongeren uit Rotterdam en omgeving raakten op deze avonden onder de indruk van wat verteld werd over wie Jezus is en wat Hij gedaan heeft en besloten om christen te worden.

Subcategories